Fundusze Europejskie POIR


Więcej informacji o projekcie

Opis projektu:
Głównymi zadaniami w projekcie POIR.04.01.04-00-0057/15 „Technologia ścian fibrogruntobetonowych do realizacji szczelnych obudów wykopów” w ramach POIR 2014-2020 Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne", jest opracowanie geokompozytu – fibrogruntobetonu oraz opracowanie innowacyjnego urządzenia TFoW do wykonywania ścian FGB.

FGB - Fibrogruntobeton
Przedmiotem innowacji w projekcie FGB było opracowanie kompozytu gruntobetonowego, modyfikującego właściwości gruntu i znajdującego zastosowanie w realizacji ścian dla szczelnych obudów wykopów, przegród przeciw filtracyjnych oraz palisad i kolumn wykonywanych metodą wgłębnej stabilizacji polegającej na wgłębnym mieszaniu gruntu (DSM - deep soil mixing) z zaczynem cementowym. Dla poprawy parametrów gruntobetonu zastosowano zbrojenie rozproszonego w postaci włókien odpornych na oddziaływanie wody środowiskowej i nieulegających korozji w jej obecności. Zakres badań obejmował ocenę wpływu włókien zróżnicowany pod względem zarówno bazy surowcowej jak i geometrii przekroju, długości oraz ilości ich stosowania w kg na m3.
Po więcej informacji odsyłamy na stronę: www.fibrogruntobeton.pl

Kilka słów o TFoW (Trenching Front of Wall)
Opracowane i wykonane przez nasz zespół narzędzie TFoW ( Trenching Front of Wall) pozwala na wykonywanie ścian w technologii o tej samej nazwie i jest jedną z metod in-situ. Wywodzi się z klasycznej metody DSM (Depp Soil Mixing) – wgłębnego mieszkania gruntu. W technologii TFoW wykorzystywane jest innowacyjne urządzenie robocze, opracowane i wykonane w ramach tego projektu, współfinansowanego z funduszy UE. Technologia TFoW pozwala na wykonanie ścian fibrogruntobetonowych w ostrej granicy działki, przy istniejących obiektach budowlanych oraz ścian o skomplikowanych kształtach.
Urządzenie w technologii TFoW zbudowane jest ze skrzyni napędu, oraz masztu roboczego. Maszt roboczy jest konstrukcją nośną dla zespołu odpowiedzialnego za prawidłowe napięcie i prowadzenie dla łańcucha urabiająco mieszającego. Nośnikiem narzędzia jest palownica o wymaganych możliwościach kinematycznych. Taki układ, mieszając grunt z mieszanką cementową z dodatkami, opuszczany jest do gruntu na zadaną głębokość, następnie podczas jednoczesnego mieszaniu gruntu następuje przesuw palownicy w kierunku wykonywania ściany fibrogruntobetonowej.


tfow1 tfow2


Urządzenie TFoW zostało zgłoszone jako wynalazek do Urzędu Patentowego.
Tytuł zgłoszenia: Urządzenie do formowania w gruncie ciągłych ścian z gruntu wzmocnionego środkiem wiążącym
Nr zgłoszenia: P.422492


Autorzy rozwiązania:
Robert Sołtysik -Soley,
Maciej Kos -Soley,
Maciej Witaszek -Soley,
Jan Jankowski -Soley,
Piotr Rychlewski - IBDiM,
Mirosław Kos-M. Kos "Ślusarstwo",
Tomasz Tracz -Politechnika Krakowska,
Tomasz Zdeb -Politechnika Krakowska,
Stanisław Kańka -Politechnika Krakowska,
Izabela Hager -Politechnika Krakowska,
Krystian Brasse -Politechnika Krakowska
Kontakt

Copyright 2010

projekt i realizacja: Paweł Kaczmarek